Vedtekter

Fastsatt på stiftelsesmøte 25. april 2013.

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Treningscamp og ble stiftet 25. april 2013.

§ 2 Formål

Treningscamps formål er å gjøre kvinner og menn i Oslo og omegn mer aktive, blant annet gjennom å tilby organisert, uformell og uforpliktende løpetrening i fellesskap. Treningscamps aktiviteter er åpne for alle, også ikke-medlemmer, som møter opp på de organiserte treningene. Treningscamps aktiviteter retter seg i hovedsak mot voksne som ønsker treningsfellesskap og treningsveiledning, men Treningscamp arrangerer også aktiviteter for barn blant annet gjennom barneløp. Aktiviteter i regi av Treningscamp annonseres hovedsakelig på nettsiden www.treningscamp.com og gruppeside på Facebook.

§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer

Medlemskap oppnås ved innsending av innmeldingsskjema og innbetaling av medlemskontingent.
Medlemmer har tilgang på avtaler og andre goder Treningscamp forhandler seg til.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent på ett år, regnes som utmeldt. De mister stemmeretten sin og andre medlemsrettigheter, og strykes som medlem av foreningen. Regnes et medlem som utmeldt, kan de ikke melde seg inn igjen før medlemskontingent er betalt.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§ 8 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år i årets første kvartal.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Innkallingen sendes per e-post til registrerte medlemmer. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før møtet holdes. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Saker som ikke er sendt inn på forhånd, kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyreren behøver ikke å være medlem av Treningscamp.

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.

Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
1. Behandle årsmeldingen til Treningscamp
2. Behandle regnskapet til Treningscamp
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Vedta budsjett
6. Gjennomføre valg:
a) Leder, nestleder og økonomiansvarlig i tre separate valg
b) To styremedlemmer
c) Valgkomité

§ 12 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13 Styret

Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Treningscamps økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere Treningscamp utad.

Styret skal holde møte når lederen kaller inn, eller et flertall av styremedlemmene ber om at styremøte avholdes.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

§ 14 Grupper /avdelinger

Treningscamp kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Treningscamps årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser, hefter hele Treningscamp, og avdelinger/grupper kan ikke påta seg økonomiske forpliktelser, inngå avtaler eller representere Treningscamp utad uten styrets godkjennelse.

Treningscamp kan også legge ned avdelinger/grupper som ikke driftes etter Treningscamps formål.

§ 15 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 16 Oppløsning (§ 16 kan ikke endres)
Vedtak om oppløsning krever tilslutning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Treningscamp. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.

Ved oppløsning skal eventuelle aktiva tilskrives organisasjon som er idrettsfremmende. Det er opp til det siste årsmøtet å avgjøre hvilken.Klasse
Navn

Fødselsår


Kommentarer